مطالب توسط مدیر

بیشتر بدانیم

شیشه از نظر فیزیکی ، میتوان شیشه را مایعی صلب ، فوق العاده سرد و بدون نقطه ذوب مشخص تعریف کرد که گرانروی زیاد ، مانع تبلور آن میشود. میتوان شیشه را از نظر شمیایی ، یکی شدن اکسیدهای غیرفرار معدنی حاصل از تجزیه و گداختگی ترکیبات قلیایی و قلیایی خاکی ، ماسه و سایر […]